Festive Carnival Winners


valentine
game ready

Winners for iPhone: 

 1. Pakul Verma
 2. Gurjeet Kaur Saini
 3. Sanket Upadhyay

Winners for Casio Watches: 

 1. Ramesh Sharma
 2. Sanjeev Sinha
 3. Abhijeet K
 4. Pankul Chodhary
 5. Ravinder S
 6. Azhar Khan
 7. Sanvi Patel
 8. Mohd. Ahmed Khan
 9. Vibhuti Shah
 10. Vijay Kumar
 11. Yogesh Verma
 12. Rajkumar Rai
 13. Dhiraj Kadar